คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดราชบุรี
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียนนักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม/กลุ่ม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
ข้อมูลโบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
อื่น ๆ
ศาสนา  
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
สถานที่สำคัญ  

สถานที่ตั้ง  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  
ซอย    ถนน 
ตำบล    อำเภอ  
จังหวัด  
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone           พิกัด-x          พิกัด-y
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง              อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ซอย  
ถนน   ตำบล  อำเภอ 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 
สาระสำคัญ
     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
อาคารเขตตรวจราชการพื้นที่ 4 (ชั้น 6) ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 2786 โทรสาร 0 3232 2862
อีเมล์ ratchaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดราชบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย